Cell Therapy of Burns of Varying Etiology

Категория:
Архив публикаций
2012 | Клиника | Тезисы

I.I.Eremin, Y.A.Zhgutov, K.V.Kotenko, A.Yu.Bushmanov, B.B.Moroz, Y.B.Deshevoi, V.G.Lebedev, I.A.Galstyan, N.M.Nadezhina, S.E.Voskanian, T.S.Slobodina, S.E.Lauk-Dubitskiy, O.S.Grinakovskaya, P.S.Eremin, N.M.Lazareva, I.Yu.Kolishev, M.V.Shabalin // Best Medical Practices in Mitigation of Radiation Accidents and Catastrophes: Abstracts APEC Symposium, September 13-14, Moscow. – M.: Burnazyan FMBC, 2012. – P.14.